Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Vizyon / Misyon

Müşterileri, tedarikçileri ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması ve kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Bu etik kurallar, Hatay Cam Balkon Balkon politikaları, hedefleri, prosedürleri  ve  ilkeleri ile bütünlük  içindedir. Şirketimize yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar çerçevesinde bilgilendirilmekte ve çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilmektedir. Bu temel değerler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan ve aşağıda özetlenen etik kurallar, Şirketimizin ana davranış ilkelerini oluşturur.
Konumu gereği şirketçe sağlanan veya işyerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ticari sırlar, kamuya henüz açıklanmamış bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ile üçüncü şahıslarla yapılmış olan anlaşmalar, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir ve bu bilgilerin korunmasına azami özen gösterilir.

Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. Böylece tüm pay sahiplerinin bilgilere aynı zamanda ve eşit şekilde ulaşması sağlanır. Dünyam Cam Balkon’ a ait her türlü bilgi ve belgenin içeriden öğrenenlerin ticareti kapsamında kullanılarak, herhangi bir yolla çıkar elde edilmesi kesinlikle onaylanamaz, kabul edilemez.

Hatay Cam Balkon çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir. Kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama amacına dönük davranışlardan kaçınır. Çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir şekilde göz yumulamaz.

Hatay Cam Balkon, her türlü faaliyetini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun olarak sürdürür, tüm kurum ve kuruluşlara, çıkar beklemeden, tarafsız ve eşit mesafede durur.

Hatay Cam Balkon, hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

Hatay Cam Balkon, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır, tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil olur, müşterilerinin sorunlarına duyarlı davranarak, hızlı ve kalıcı çözümler üretir.

Hatay Cam Balkon, çalışanlarına güvenli ve en uygun çalışma ortamı sağlanmaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterir.

Hatay Cam Balkon, işe alma ve çalışma sürecinde eşit davranır, din, dil, ırk, cinsiyet ve etnik köken ayrımcılığını ve her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder.

Hatay Cam Balkon, gereksiz risk almaktan kaçınır. Kararlarını, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla alır, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde yönetilmesine çalışır.

Hatay Cam Balkon, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.

Hatay Cam Balkon, çıkar çatışmalarının önlenmesinde yönelik olarak her türlü tedbiri alır.

Hatay Cam Balkon, tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.

Bu kurallar, İnternet ve e-posta da dahil olmak üzere şirket içi ve şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır.